I.

Základné ustanovenia

 1. Tieto Všeobecné obchodné podmienky (ďalej len “Obchodné podmienky“) sa vydávajú podľa § 1751 a nasl. zákona č. 89/2012 Z. z., Občianskeho zákonníka (ďalej len “Občiansky zákonník“)
 • Prevádzkovateľ e-shopu: Bombora group s.r.o.
 • IČO: 14258129
 • so sídlom: Dominikánske nám. 656/2, 602 00, Brno
 • zapísaná na Krajskom súde v Brne pod spisom č. C 127442

kontaktné údaje:

(ďalej len “predávajúci“)

 1. Tieto Obchodné podmienky upravujú vzájomné práva a povinnosti predávajúceho a fyzickej osoby, ktorá uzatvára kúpnu zmluvu mimo svojej podnikateľskej činnosti ako spotrebiteľ (ďalej len “spotrebiteľ“), alebo predávajúceho a fyzickej alebo právnickej osoby, ktorá uzatvára kúpnu zmluvu v rámci svojej podnikateľskej činnosti (ďalej len “kupujúci“) prostredníctvom webového rozhrania umiestneného na webovej stránke dostupnej na www.zGruzie.cz internetovej adrese. (ďalej len ” internetový obchod“).
 2. Každý, kto navštívi e-shop, je zákazníkom tejto webovej stránky a je povinný pri jej používaní dodržiavať platné právne predpisy, konať v súlade s dobrými mravmi a týmito VOP, nepoškodiť dobré meno a práva predávajúceho. Iba fyzická osoba, ktorá dovŕšila vek 18 rokov, je oprávnená navštíviť e-shop a otvoriť jeho prezentáciu. Zákazník vždy potvrdí vek 18 rokov pred otvorením prezentácie e-shopu kliknutím na políčko “enter”, ktoré sa vždy zobrazí pred otvorením prezentácie e-shopu s upozornením na požiadavku dosiahnuť vek 18 rokov a s odkazom na tieto VOP.

Predávajúci týmto v zmysle § 15 ods. 1. 2 zákona č. 65/2017 Z. z. o ochrane zdravia pred škodlivými účinkami návykových látok informuje kupujúcich o zákaze predaja alkoholických nápojov osobám mladším ako 18 rokov.

 1. Pri odovzdávaní objednávky môže dopravca skontrolovať vek pri predaji alkoholických nápojov.
 2. Ustanovenia Obchodných podmienok sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy. Odchýlenie sa dojednaní v kúpnej zmluve má prednosť pred ustanoveniami týchto Obchodných podmienok.
 3. Tieto obchodné podmienky a kúpnu zmluvu je možné uzatvoriť v českej ruštine a angličtine. Výber jazyka robí kupujúci nastavením jazyka vo webovom rozhraní internetového obchodu.

II.

Informácie o tovare a cenách

 1. Informácie o tovare vrátane cien jednotlivých tovarov a jeho hlavných vlastností sú uvedené pre jednotlivé tovary v katalógu internetového obchodu. Ceny tovaru zahŕňajú daň z pridanej hodnoty, všetky súvisiace poplatky a náklady na vrátenie tovaru, ak svojou povahou nie je možné tovar vrátiť obvyklou poštovou cestou. Ceny tovaru zostávajú v platnosti dovtedy, kým sú zobrazené v internetovom obchode. Toto ustanovenie nebráni prerokovaniu kúpnej zmluvy za individuálne dojednaných podmienok.
 2. Všetky prezentácie tovaru umiestneného v katalógu internetového obchodu majú informatívny charakter a predávajúci nie je povinný uzatvoriť kúpnu zmluvu týkajúcu sa tohto tovaru.
 3. V internetovom obchode sú zverejnené informácie o nákladoch spojených s balením a dodaním tovaru. Informácie o nákladoch spojených s balením a dodaním tovaru uvedeného v internetovom obchode sú platné len v prípadoch, keď je tovar dodaný na území Slovenskej republiky. Náklady na balenie a dopravu mimo Českej republiky sa môžu líšiť.
 4. Akékoľvek zľavy z kúpnej ceny tovaru nie je možné navzájom kombinovať, pokiaľ sa predávajúci a kupujúci nedohodnú inak.

III.

Objednávka a uzatvorenie kúpnej zmluvy

 1. Náklady, ktoré kupujúcemu vznikli pri používaní prostriedkov diaľkovej komunikácie v súvislosti s uzatvorením kúpnej zmluvy (náklady na internetové pripojenie, náklady na telefonické hovory), znáša kupujúci sám. Tieto náklady sa nelíšia od základnej sadzby.
 2. Kupujúci vykoná objednávku na tovar nasledujúcimi spôsobmi:
 • prostredníctvom svojho zákazníckeho účtu, ak sa predtým zaregistrovali v internetovom obchode,
 • vyplnením objednávkového formulára bez registrácie.
 1. Pri zadávaní objednávky si kupujúci vyberie tovar, počet kusov tovaru, spôsob platby a dodania.
 2. Pred odoslaním objednávky môže kupujúci skontrolovať a zmeniť údaje, ktoré zadal v objednávke. Kupujúci zašle objednávku predávajúcemu kliknutím na tlačidlo Objednávka. Údaje uvedené v objednávke považuje predávajúci za správne. Podmienkou platnosti objednávky je vyplnenie všetkých povinných údajov v objednávkovom formulári a potvrdenie kupujúceho, že sa s týmito obchodnými podmienkami oboznámil.
 3. Ihneď po prijatí objednávky predávajúci zašle kupujúcemu potvrdenie o prijatí objednávky na e-mailovú adresu, ktorú kupujúci zadal pri objednávke. Toto potvrdenie sa považuje za uzavretie zmluvy. Kúpna zmluva sa uzatvára potvrdením objednávky predávajúcim na e-mailovú adresu kupujúceho. Kupujúci môže sledovať stav objednávky zo svojho účtu, ak je registrovaný.
 4. V prípade, že predávajúci nemôže splniť niektorú z požiadaviek uvedených v objednávke, zašle kupujúcemu na svoju e-mailovú adresu upravenú ponuku. Zmenená ponuka sa považuje za nový návrh kúpnej zmluvy a kúpna zmluva sa v takomto prípade uzatvára potvrdením prijatia tejto ponuky kupujúcemu predávajúcemu na jeho e-mailovú adresu uvedenú v týchto obchodných podmienkach.
 5. Všetky objednávky prijaté predávajúcim sú záväzné. Kupujúci môže zrušiť objednávku až do oznámenia kupujúceho o prijatí objednávky predávajúcim. Kupujúci môže zrušiť objednávku telefonicky na telefónne číslo alebo e-mail predávajúceho uvedený v týchto Obchodných podmienkach.
 6. V prípade, že došlo k zjavnej technickej chybe na strane predávajúceho pri uvádzaní ceny tovaru alebo počtu tovaru na sklade, v internetovom obchode alebo počas objednávacieho konania, predávajúci nie je povinný dodať tovar kupujúcemu za túto jednoznačne mylnú cenu, aj keď bolo kupujúcemu zaslané automatické potvrdenie o prijatí objednávky za týchto obchodných podmienok. Predávajúci bez zbytočného odkladu informuje kupujúceho o chybe a zašle kupujúcemu na jeho e-mailovú adresu zmenenú ponuku. Zmenená ponuka sa považuje za nový návrh kúpnej zmluvy a kúpna zmluva sa v takomto prípade uzatvára potvrdením o prijatí kupujúcim na e-mailovú adresu predávajúceho.

IV.

Zákaznícky účet

 1. Na základe registrácie kupujúceho uskutočnenej v internetovom obchode má kupujúci prístup k svojmu zákazníckemu účtu. Zo svojho zákazníckeho účtu môže kupujúci vykonať objednávku na tovar. Kupujúci si môže objednať tovar aj bez registrácie.
 2. Pri registrácii na zákazníckom účte a objednávaní tovaru je kupujúci povinný poskytnúť všetky údaje správne a pravdivo. Kupujúci je povinný aktualizovať údaje uvedené v užívateľskom účte pri každej zmene. Údaje poskytnuté kupujúcim na zákazníckom účte a pri objednávke tovaru považuje predávajúci za správne.
 3. Prístup k zákazníckemu účtu je zabezpečený používateľským menom a heslom. Kupujúci je povinný zachovávať mlčanlivosť o informáciách potrebných na prístup k svojmu zákazníckemu účtu. Predávajúci nezodpovedá za akékoľvek zneužitie zákazníckeho účtu tretími stranami.
 4. Kupujúci nie je oprávnený povoliť používanie zákazníckeho účtu tretím stranám.
 5. Predávajúci môže zrušiť používateľský účet, najmä ak kupujúci nepoužíva svoj používateľský účet dlhšie ako 1 rok, alebo ak kupujúci poruší svoje povinnosti vyplývajúce z kúpnej zmluvy alebo týchto podmienok.
 6. V prípade, že je účet používateľa z technických dôvodov zrušený/vymazaný, predávajúci za to nenesie zodpovednosť.
 7. Kupujúci berie na vedomie, že používateľský účet nemusí byť k dispozícii nepretržite, najmä pokiaľ ide o potrebnú údržbu hardvéru a softvéru predávajúceho alebo potrebnú údržbu hardvéru a softvéru tretích strán.

V.

Podmienky platby a dodania tovaru

 1. Cenu tovaru a všetky náklady spojené s dodaním tovaru podľa kúpnej zmluvy môže kupujúci uhradiť nasledujúcimi spôsobmi:
 • bezhotovostným prevodom na bankový účet predávajúceho 1879400017/3030 vedeného v AirBank na základe vystavenej zálohovej faktúry,
 • bezhotovostná platobná karta,
 • bezhotovostným prevodom na účet predávajúceho prostredníctvom podpornej platobnej brány,
 • bezhotovostná pomocná brána PayPal,
 • v hotovosti alebo kreditnou kartou na osobný odber v sklade.
 1. Spolu s kúpnou cenou je kupujúci povinný uhradiť predávajúcemu náklady spojené s balením a dodaním tovaru v dohodnutej výške. Pokiaľ nie je výslovne uvedené inak, kúpna cena zahŕňa aj náklady spojené s dodaním tovaru.
 2. V prípade platby v hotovosti je kúpna cena splatná pri prevzatí tovaru. V prípade bezhotovostnej platby je kúpna cena splatná do 3 pracovných dní od uzavretia kúpnej zmluvy.
 3. V prípade platby platobnou bránou postupuje kupujúci podľa pokynov príslušného poskytovateľa elektronických platieb.
 4. V prípade bezhotovostnej platby je povinnosť kupujúceho zaplatiť kúpnu cenu splnená okamihom pripísania príslušnej sumy na bankový účet predávajúceho.
 5. Predávajúci nevyžaduje od kupujúceho vopred žiadnu zálohovú platbu ani inú podobnú platbu. Zaplatenie kúpnej ceny pred odoslaním tovaru nie je záloha.
 6. Podľa zákona o registrácii tržieb je predávajúci povinný vydať kupujúcemu potvrdenie. Zároveň je povinný evidovať prijaté tržby u správcu dane online, v prípade technickej odstávky, najneskôr do 48 hodín.
 7. Tovar je dodaný kupujúcemu:
 • na adresu uvedenú kupujúcim v objednávke,
 • osobný odber v sklade predávajúceho.
 1. Výber spôsobu doručenia sa vykonáva pri objednávke tovaru.
 2. Náklady na dodanie tovaru v závislosti od spôsobu odoslania a prevzatia tovaru sú uvedené v objednávke kupujúceho a v potvrdení objednávky predávajúcim. V prípade, že je spôsob dopravy dohodnutý na základe osobitnej požiadavky kupujúceho, kupujúci znáša riziko a akékoľvek dodatočné náklady spojené s týmto druhom dopravy.
 3. Ak je predávajúci na základe kúpnej zmluvy povinný dodať tovar na miesto určené kupujúcim v objednávke, kupujúci je povinný tovar prevziať pri dodaní. V prípade, že z dôvodov zo strany kupujúceho je potrebné dodať tovar opakovane alebo iným spôsobom, ako je uvedené v objednávke, je kupujúci povinný uhradiť náklady spojené s opakovaným dodaním tovaru, resp. náklady spojené s iným spôsobom dodania.
 4. Po prevzatí tovaru od dopravcu je kupujúci povinný skontrolovať neporušenosť obalu tovaru a v prípade akýchkoľvek vád bezodkladne to oznámiť dopravcovi. V prípade porušenia obalu, ktoré naznačuje neoprávnené vniknutie do zásielky, kupujúci nemusí zásielku prevziať od dopravcu.
 5. Predávajúci vystavuje kupujúcemu daňový doklad – faktúru. Daňový doklad sa zasiela na e-mailovú adresu kupujúceho. / K dodanému tovaru je priložený daňový doklad.
 6. Kupujúci nadobúda vlastníctvo tovaru zaplatením plnej kúpnej ceny za tovar vrátane nákladov na dodanie, ale najprv prevzatím tovaru.
 7. Zodpovednosť za náhodné zničenie, poškodenie alebo stratu tovaru prechádza na kupujúceho okamihom prevzatia tovaru alebo v okamihu, keď bol kupujúci povinný tovar prevziať, ale neurobil tak v rozpore s kúpnou zmluvou.

VI.

Odstúpenie od zmluvy

 1. Kupujúci, ktorý uzatvoril kúpnu zmluvu mimo svojej podnikateľskej činnosti ako spotrebiteľ, má právo od kúpnej zmluvy odstúpiť.
 2. Ochranná lehota je 14 dní a začína plynúť:
 • odo dňa prevzatia tovaru,
 • odo dňa prevzatia poslednej dodávky tovaru, ak je predmetom zmluvy niekoľko druhov tovaru alebo dodanie viacerých častí,
 • odo dňa prevzatia prvej dodávky tovaru, ak je predmetom zmluvy pravidelné opakované dodanie tovaru.
 1. Kupujúci nemôže okrem iného odstúpiť od kúpnej zmluvy
 • poskytovanie služieb, ak boli splnené s jeho predchádzajúcim výslovným súhlasom pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy a predávajúci informoval kupujúceho pred uzavretím zmluvy, že v takom prípade nemá právo odstúpiť od zmluvy,
 • o dodaní tovaru alebo služieb, ktorých cena závisí od výkyvov finančného trhu nezávisle od vôle predávajúceho a ktoré sa môžu vyskytnúť počas ochrannej lehoty,
 • o dodávke alkoholických nápojov, ktoré môžu byť dodané až po tridsiatich dňoch a ktorých cena závisí od výkyvov finančného trhu nezávisle od vôle predávajúceho,
 • pri dodaní tovaru, ktorý bol upravený podľa želania kupujúceho alebo pre jeho osobu,
 • dodanie tovaru podliehajúceho skaze, ako aj tovaru, ktorý bol po dodaní nenávratne zmiešaný s iným tovarom,
 • dodanie tovaru v zapečatenom obale, ktorý kupujúci vybral z obalu a z hygienických dôvodov nie je možné ho vrátiť,
 • dodanie zvukového alebo obrazového záznamu alebo počítačového programu, ak porušilo svoje pôvodné balenie,
 • doručovanie novín, periodík alebo časopisov,
 • dodanie digitálneho obsahu, ak nebol dodaný na hmotnom nosiči a bol dodaný s predchádzajúcim výslovným súhlasom kupujúceho pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy a predávajúci informoval kupujúceho pred uzavretím zmluvy, že v takom prípade nemá právo odstúpiť od zmluvy,
 • v ostatných prípadoch uvedených v § 1837 Občianskeho zákonníka.
 1. Aby bolo možné dodržať ochrannú lehotu, musí kupujúci zaslať vyhlásenie o odstúpení od zmluvy v lehote na odstúpenie od zmluvy.
 2. Na odstúpenie od kúpnej zmluvy môže kupujúci použiť vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy poskytnutý predávajúcim. Odstúpenie od kúpnej zmluvy zašle kupujúci na e-mailovú alebo dodaciu adresu predávajúceho uvedenú v týchto obchodných podmienkach. Predávajúci bezodkladne potvrdí kupujúcemu prijatie formulára.
 3. Kupujúci, ktorý odstúpil od zmluvy, je povinný vrátiť tovar predávajúcemu do 14 dní od odstúpenia od zmluvy predávajúcemu. Kupujúci znáša náklady spojené s vrátením tovaru predávajúcemu, aj keď tovar nie je možné vrátiť vzhľadom na jeho povahu obvyklou poštovou cestou.
 4. Ak kupujúci odstúpi od zmluvy, predávajúci mu bezodkladne vráti, najneskôr však do 14 dní od odstúpenia od zmluvy, všetky finančné prostriedky vrátane nákladov na dodanie, ktoré od neho dostali rovnakým spôsobom. Predávajúci vráti kupujúcemu získané finančné prostriedky iným spôsobom len vtedy, ak s tým kupujúci súhlasí a ak mu nevzniknú dodatočné náklady.
 5. Ak si kupujúci zvolil iný spôsob dodania ako najlacnejší, ktorý ponúka predávajúci, predávajúci vráti kupujúcemu náklady na dodanie tovaru vo výške zodpovedajúcej najlacnejšiemu ponúkanému spôsobu dodania tovaru.
 6. Ak kupujúci odstúpi od kúpnej zmluvy, predávajúci nie je povinný vrátiť kupujúcemu prijaté finančné prostriedky skôr, ako mu kupujúci tovar odovzdá alebo preukáže, že tovar zaslal predávajúcemu.
 7. Tovar musí kupujúci vrátiť predávajúcemu nepoškodený, nenosený a neznečistený a ak je to možné, v pôvodnom obale. Predávajúci je oprávnený jednostranne započítať nárok na náhradu škody vzniknutej na tovare voči nároku kupujúceho na vrátenie kúpnej ceny.
 8. Predávajúci je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy z dôvodu predaja zásob, nedostupnosti tovaru alebo ak výrobca, dovozca alebo dodávateľ tovaru prerušil výrobu alebo dovoz tovaru. Predávajúci bezodkladne informuje kupujúceho prostredníctvom e-mailovej adresy uvedenej v objednávke a vráti do 14 dní od oznámenia o odstúpení od kúpnej zmluvy všetky finančné prostriedky vrátane nákladov na doručenie, ktoré od neho dostal na základe Zmluvy rovnakým spôsobom alebo spôsobom určeným kupujúcim.

VII.

Práva z chybného plnenia

 1. Predávajúci zodpovedá kupujúcemu, že tovar nemá pri prevzatí žiadne vady. Predávajúci zodpovedá kupujúcemu najmä za to, že v čase, keď kupujúci prevzal tovar
 • tovar má vlastnosti, na ktorých sa zmluvné strany dohodli, a ak nedôjde k dohode, má také vlastnosti, ktoré predávajúci alebo výrobca opísal alebo ktoré kupujúci očakával vzhľadom na povahu tovaru a na základe reklamy, ktorú vykonali,
 • tovar je vhodný na účel určený predávajúcim na jeho použitie alebo na ktorý sa tovar tohto druhu zvyčajne používa,
 • tovar zodpovedá kvalite alebo dizajnu dohodnutej vzorky alebo vzoru, ak bola kvalita alebo dizajn určený podľa dohodnutej vzorky alebo vzoru,
 • tovar je vo vhodnom množstve, miere alebo hmotnosti a
 • tovar spĺňa požiadavky právnych predpisov.
 1. Povinnosti vyplývajúce z vadného plnenia prislúchajú predávajúcemu minimálne v rozsahu, v akom povinnosti vyplývajúce z chybného plnenia výrobcu pretrvávajú. Kupujúci je inak oprávnený uplatniť si právo na vadu, ktorá nastane v spotrebnom tovare do dvadsiatich štyroch mesiacov od prevzatia.
 2. Ak sa v predávanom tovare, jeho balení, pokynoch pripojených k tovaru alebo reklame v súlade s inými právnymi predpismi uvádza doba, počas ktorej sa tovar môže používať, uplatňujú sa ustanovenia o záruke kvality. Zárukou kvality sa predávajúci zaväzuje, že tovar bude vhodný na použitie na obvyklý účel po určitú dobu alebo že si zachová svoje obvyklé vlastnosti. Ak kupujúci oprávnene vyčítal predávajúcemu vadu tovaru, lehota na uplatnenie práv z vadného plnenia alebo záručná doba za obdobie, počas ktorého kupujúci nemôže vadný tovar používať, neplynie.
 3. Ustanovenia uvedené v predchádzajúcom odseku zmluvných podmienok sa nevzťahujú na tovar predávaný za nižšiu cenu za vadu, pre ktorú bola dohodnutá nižšia cena, na opotrebenie tovaru spôsobené jeho bežným používaním, na použitý tovar na vadu zodpovedajúcu stupňu použitia alebo opotrebenia, ktorú mal tovar pri prevzatí kupujúcim, alebo ak vyplýva z povahy tovaru. Právo z vadného plnenia nepatrí kupujúcemu, ak pred prevzatím tovaru vedel, že tovar má vadu alebo či vadu spôsobil sám kupujúci.
 4. V prípade vady môže kupujúci podať reklamáciu predávajúcemu a požadovať
 • výmena za nový tovar,
 • oprava tovaru,
 • primeranú zľavu z kúpnej ceny,
 • odstúpenie od zmluvy.
 1. Kupujúci má právo odstúpiť od zmluvy,
 • ak má tovar podstatnú vadu,
 • ak predmet nie je možné riadne použiť z dôvodu výskytu vady alebo chýb po oprave,
 • v prípade väčšieho počtu vád tovaru.
 1. Podstatné porušenie zmluvy je také, o ktorom strana porušujúca zmluvu vedela alebo mala vedieť už v čase uzavretia zmluvy, že druhá strana by zmluvu neuzavrela, ak by predpokladala porušenie.
 2. V prípade vady, ktorá znamená zanedbateľné porušenie zmluvy (bez ohľadu na to, či je vada odstrániteľná alebo nenapraviteľná), má kupujúci nárok na odstránenie vady alebo primeranú zľavu z kúpnej ceny.
 3. Ak sa odstrániteľná vada vyskytla opakovane po oprave (zvyčajne tretia reklamácia za tú istú vadu alebo štvrtá na rôzne vady) alebo tovar má väčší počet vád (spravidla najmenej tri vady súčasne), kupujúci má právo uplatniť si zľavu z kúpnej ceny, výmenu tovaru alebo odstúpenie od zmluvy.
 4. Pri uplatnení reklamácie je kupujúci povinný informovať predávajúceho o tom, aké právo si zvolil. Zmena voľby bez súhlasu predávajúceho je možná len vtedy, ak kupujúci požiadal o opravu vady, ktorá sa ukáže ako nenapraviteľná. Ak si kupujúci nevyberie svoje právo z podstatného porušenia zmluvy včas, má rovnaké práva ako v prípade zanedbateľného porušenia zmluvy.
 5. Ak oprava alebo výmena tovaru nie je možná, na základe odstúpenia od zmluvy môže kupujúci požiadať o vrátenie kúpnej ceny v plnej výške.
 6. Ak predávajúci preukáže, že kupujúci vedel o vade tovaru pred prevzatím alebo ho sám spôsobil, predávajúci nie je povinný reklamácii kupujúceho vyhovieť.
 7. Kupujúci nemôže reklamovať zľavnený tovar z dôvodu, pre ktorý je tovar zľavnený.
 8. Predávajúci je povinný reklamáciu prijať v ktorejkoľvek prevádzkarni, kde je možné reklamáciu reklamácie, alebo dokonca v sídle alebo mieste podnikania. Predávajúci je povinný vydať kupujúcemu písomné potvrdenie o tom, kedy kupujúci uplatnil právo, aký je obsah reklamácie a aký spôsob vybavenia reklamácie kupujúci požaduje, ako aj potvrdenie o dátume a spôsobe vybavenia reklamácie vrátane potvrdenia o oprave a jej trvaní, prípadne písomné odôvodnenie zamietnutia reklamácie.
 9. Predávajúci alebo ním poverený zamestnanec rozhodne o reklamácii okamžite, v zložitých prípadoch do troch pracovných dní. Toto obdobie nezahŕňa čas primeraný typu výrobku alebo služby potrebnej na odborné posúdenie chyby. Reklamácia vrátane odstránenia vady musí byť vybavená bezodkladne, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie, pokiaľ sa predávajúci a kupujúci nedohodnú na dlhšej lehote. Márne uplynutie tejto lehoty sa považuje za podstatné porušenie zmluvy a kupujúci má právo od kúpnej zmluvy odstúpiť. Za okamih uplatnenia reklamácie sa považuje okamih, kedy sa vôľa kupujúceho (uplatnenie práva z chybného plnenia) dostane k predávajúcemu.
 10. Predávajúci písomne informuje kupujúceho o výsledku reklamácie.
 11. Právo z vadného plnenia nepatrí kupujúcemu, ak kupujúci pred prevzatím veci vedel, že vec má vadu, alebo ak si kupujúci spôsobil vadu sám.
 12. V prípade oprávnenej reklamácie má kupujúci právo na náhradu primerane vynaložených nákladov vzniknutých v súvislosti s reklamáciou. Toto právo môže kupujúci uplatniť u predávajúceho do jedného mesiaca po uplynutí záručnej doby, inak ho súd nemôže udeliť.
 13. Kupujúci má na výber spôsob reklamácie.
 14. Práva a povinnosti zmluvných strán týkajúce sa práv vyplývajúcich z chybného plnenia sa riadia § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a 2161 až 2174 Občianskeho zákonníka a zákona č. 634/1992 Zb. o ochrane spotrebiteľa.

VIII.

Dodávka

 1. Zmluvné strany si môžu navzájom doručiť všetku písomnú korešpondenciu elektronickou poštou.
 2. Kupujúci doručuje predávajúcemu korešpondenciu na e-mailovú adresu uvedenú v týchto Obchodných podmienkach. Predávajúci doručuje kupujúcemu korešpondenciu na e-mailovú adresu uvedenú v jeho zákazníckom účte alebo v objednávke.

IX.

Osobné údaje

 1. Predávajúci je zo zákona povinný chrániť a zabezpečovať poskytnuté osobné údaje. Prevádzkovateľ preto využíva rôzne účinné bezpečnostné technológie na ochranu osobných údajov pred neoprávneným zverejnením alebo použitím.
 1. Podrobnejšie informácie o ochrane údajov nájdete v Zásadách ochrany osobných údajov TU. Zásady ochrany osobných údajov sú neoddeliteľnou súčasťou týchto všeobecných obchodných podmienok.

IX.

Mimosúdne riešenie sporov

 1. Česká obchodná inšpekcia so sídlom Štěpánska 567/15, 120 00 Praha 2, IČO: 000 20 869, Internetová adresa: https://adr.coi.cz/cs, zodpovedá za mimosúdne riešenie spotrebiteľských sporov vyplývajúcich z kúpnej zmluvy. Online platforma na riešenie sporov umiestnená na http://ec.europa.eu/consumers/odr môže byť použitá na riešenie sporov medzi predávajúcim a kupujúcim vyplývajúcich z kúpnej zmluvy.
 2. Európske spotrebiteľské centrum Česká republika so sídlom Štěpánska 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktným miestom podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 524/2013 z 21. mája 2013 o online riešení sporov v prípade spotrebiteľských sporov a ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 2006/2004 a smernica 2009/22/ES (nariadenie o riešení spotrebiteľských sporov online).
 3. Predávajúci je oprávnený predávať tovar na základe živnostenského oprávnenia. Obchodnú inšpekciu vykonáva v rozsahu svojej pôsobnosti príslušný živnostenský úrad. Česká obchodná inšpekcia vykonáva okrem iného dohľad nad dodržiavaním zákona č. 634/1992 Zb. o ochrane spotrebiteľa.

X.

Zasielanie obchodných oznámení a ukladanie cookies

 1. Uzatvorením kúpnej zmluvy kupujúci súhlasí s tým, že dostane informácie týkajúce sa tovaru, služieb alebo podnikania predávajúceho na elektronickú adresu kupujúceho a ďalej súhlasí s prijímaním obchodných oznámení od predávajúceho na elektronickú adresu kupujúceho. Kupujúci sa môže kedykoľvek odhlásiť z prijímania obchodných oznámení, napríklad vo forme e-mailovej správy pre [email protected].
 2. Kupujúci súhlasí s uložením tzv. cookies do svojho počítača. V prípade, že je možné uskutočniť nákup na webovej stránke a splniť povinnosti predávajúceho vyplývajúce z kúpnej zmluvy bez uloženia tzv. cookies do počítača kupujúceho, môže kupujúci súhlas podľa predchádzajúcej vety kedykoľvek odvolať.

XI.

Používanie elektronického obsahu

 1. Pri používaní všetkého elektronického obsahu (najmä, ale nie výlučne, elektronických kníh) zakúpeného od predávajúceho je kupujúci povinný dodržiavať povinnosti stanovené v týchto Obchodných podmienkach, právne predpisy upravujúce diela chránené autorskými právami a osobitné licenčné podmienky produktu (napr. EULA). Ak kupujúci poruší takto stanovené povinnosti, je povinný uhradiť akúkoľvek škodu a takéto konanie môže mať aj trestnoprávne následky.
 2. Kupujúci je oprávnený používať všetky elektronické diela výlučne pre svoju osobnú potrebu a účelom takéhoto použitia nie je dosiahnutie priameho alebo nepriameho ekonomického alebo obchodného prospechu, pokiaľ nie je v licenčných podmienkach uvedené inak. Kupujúci tiež nie je oprávnený kopírovať zakúpený elektronický obsah, ani ho reprodukovať iným spôsobom, vytvárať kópie, výstrižky a inak s ním nakladať v rozpore s autorskými právami, inými právnymi predpismi a/alebo licenčnými podmienkami produktu. Prístup k elektronickému obsahu môže byť odmietnutý alebo licencia môže byť deaktivovaná, ak bol elektronický obsah získaný v dôsledku nezákonnej činnosti.
 3. Toto ustanovenie zmluvných podmienok sa vzťahuje aj na elektronický obsah, ktorý predávajúci poskytol kupujúcemu ako dar.

 

XII.

Záverečné ustanovenia

 1. Všetky dojednania medzi predávajúcim a kupujúcim sa riadia právnymi predpismi Českej republiky. Ak vzťah založený kúpnou zmluvou obsahuje medzinárodný prvok, zmluvné strany sa dohodli, že vzťah sa riadi právom Českej republiky. Tým nie sú dotknuté práva spotrebiteľa vyplývajúce zo všeobecne záväzných právnych predpisov.
 2. Predávajúci nie je vo vzťahu ku kupujúcemu viazaný žiadnym kódexom správania v zmysle § 1826 ods. 1. 1 bod. e) Občianskeho zákonníka.
 3. Všetky práva na webovú stránku predávajúceho, najmä autorské práva na obsah, vrátane rozloženia stránky, fotografií, filmov, grafiky, ochranných známok, log a iného obsahu a prvkov, patria predávajúcemu. Je zakázané kopírovať, upravovať alebo inak používať webovú stránku alebo akúkoľvek jej časť bez súhlasu predávajúceho.
 4. Predávajúci nezodpovedá za chyby vzniknuté v dôsledku zásahov tretích strán do internetového obchodu alebo v dôsledku jeho použitia v rozpore s jeho účelom. Pri používaní internetového obchodu kupujúci nesmie používať postupy, ktoré by mohli mať negatívny vplyv na jeho prevádzku, a nesmie vykonávať žiadnu činnosť, ktorá by mu alebo tretím stranám umožnila zasahovať do softvéru alebo iných komponentov internetového obchodu alebo ich používať bez povolenia alebo používať alebo používať softvér alebo iné súčasti internetového obchodu a používať internetový obchod alebo jeho časti alebo softvér takým spôsobom, ktorý by bol v rozpore s jeho účelom alebo účelom.
 5. Kupujúci týmto preberá riziko zmeny pomerov v zmysle § 1765 ods. 1. 2 Občianskeho zákonníka.
 6. Kúpna zmluva vrátane Obchodných podmienok je archivovaná predávajúcim v elektronickej forme a nie je prístupná.
 7. Predávajúci môže zmeniť alebo doplniť znenie obchodných podmienok. Týmto ustanovením nie sú dotknuté práva a povinnosti vyplývajúce z obdobia účinnosti predchádzajúceho znenia zmluvných podmienok.
 8. Prílohou zmluvných podmienok je vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy.

Tieto Obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť 1.4.2022